skip to Main Content

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SPIKE Sun Protection BV, verder te noemen: SPIKE, onafhankelijk van de herkomst der geleverde zaken of diensten.

1.2. De koper/opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verder genoemd: de koper.

1.3. Algemene voorwaarden van de koper gelden uitsluitend indien SPIKE deze schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle van SPIKE uitgaande aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. De inhoud van catalogi, folders, drukwerken enz., prijslijsten en bijlagen bij offertes bindt SPIKE niet tenzij in de orderbevestiging daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

 

Artikel 3: Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat SPIKE een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Een opdracht is aanvaard indien SPIKE deze schriftelijk heeft bevestigd, danwel indien SPIKE uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden SPIKE alleen dan indien SPIKE deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.3. Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van SPIKE:

– gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

4.2. SPIKE is gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst de grondstoffen, hulpmiddelen, verpakkingsmaterialen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, belastingen, rechten, retributies of verzekeringspremies verhogingen ondergaan, dan wel in geval van wijziging van valuta of wisselkoersen alsmede invoering van nieuwe belastingen, tarieven, heffingen of rechten, onverschillig of zij aan SPIKE dan wel aan haar leveranciers of aan derden worden opgelegd. De koper verplicht zich de op grond van de bovengenoemde omstandighe­den verhoogde prijs aan SPIKE te betalen.

 

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd gaat in nadat de opdracht door SPIKE schriftelijk is bevestigd. De opgegeven leveringstijden gelden bij wijze van benadering.

5.2. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. De koper zal in andere gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens over­schrijding van de levertijd indien de koper SPIKE ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de koper SPIKE alsnog een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichting te voldoen.

 

Artikel 6: Vervoer en aflevering

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats.

  • De koper heeft niet het recht om de in ontvangstname van de verkochte zaken te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij SPIKE hiermede schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de koper de zaken retour zendt, zonder dat SPIKE zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en SPIKE deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de koper. De zending wordt door SPIKE voor rekening en risico van de koper opgeslagen en ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reklame kan worden afgeleid.

6.3. Indien de koper weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen, slaat SPIKE deze zaken voor rekening en risico van de koper op. SPIKE heeft in dat geval het recht de ontbinding van de overeenkomst te bevorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 7: Verpakking

Tenzij anders is overeengekomen zijn de verpakkingskosten in de prijs inbegrepen. Het aannemen door de Posterijen, Spoorwegen, bodes of andere vervoerders zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede orde franco aan SPIKE wordt gezonden.

 

Artikel 8: Reklame of klachten

8.1. De koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij SPIKE ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het ordernummer, heeft geprotesteerd.

8.2. Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen 3 dagen na ontvangst van de zaken, een zaterdag, een zondag en algemeen erkende feestdagen daar niet onder begrepen.

8.3. Reklames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs zijn aangetekend. Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz. is SPIKE niet aansprakelijk. In geval de koper meent, dat het door SPIKE geleverde niet overeenstemt met wat SPIKE heeft verkocht dient hij SPIKE onmiddellijk op de hoogte te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde goederen te bezichtigen. Door de koper reeds verwerkte of doorverkochte zaken worden geacht door hem te zijn goedgekeurd en aanvaard. In alle gevallen, waarin niet franco wordt geleverd heeft de koper het recht de zaken op eigen kosten voor de verlading goed te keuren, mits hij SPIKE tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.

8.4. De koper dient klachten over facturen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij SPIKE in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de klacht.

8.5. Indien de reklame gegrond is, zal SPIKE te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de reklame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door koper van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is SPIKE niet verplicht. Ten aanzien van reklames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.

8.6                 Retourzending van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van SPIKE B.V., alsmede onder door SPIKE B.V. te bepalen voorwaarden.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. SPIKE kan op geen enkele wijze door de koper aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door SPIKE geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. SPIKE is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van SPIKE en SPIKE tegen die schade verzekerd is en zal nimmer meer bedragen dan de som die haar verzekeringsmaatschappij in dat geval zal uitkeren.

9.2. SPIKE kan op geen enkele wijze door de koper aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door SPIKE geleverde of ter beschik­king ge­stelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat SPIKE de koper zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

9.3. De koper vrijwaart SPIKE voor aanspraken van derden tegenover wie SPIKE zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1. In geval van overmacht heeft SPIKE het recht om te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat SPIKE daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. SPIKE is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien SPIKE in verband met een haar niet toe te rekenen tekort­koming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door SPIKE genoten voordeel.

10.2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor de koper de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van SPIKE kan verlangen, storingen in het bedrijf c.q. bij leveranciers van SPIKE, wanprestatie van leveranciers van SPIKE, transportstoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van SPIKE, overheidsmaatre­gelen, waaronder in ieder geval begrepen in en uitvoerverboden.

10.3. SPIKE is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

10.4. Indien de koper SPIKE daartoe schriftelijk aanmaant is SPIKE gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 10.1. uit te spreken.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1. De koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door SPIKE geleverde of nog te leveren zaken. SPIKE blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de koper de vorderingen van SPIKE betreffende de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft verricht.

11.2. Het is de koper niet toegestaan om zolang hij de in 11.1. omschreven tegenprestatie niet heeft verricht, op de door SPIKE geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de koper desondanks de zaken doorlevert is de koper verplicht de vordering, die hij ter zake heeft verkregen, aan SPIKE over te dragen.

11.3. In geval de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt is de koper verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, aan SPIKE terug te geven, in welk geval de koper zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname. SPIKE is gemachtigd de gebouwen en terreinen waar de goederen zich bevinden te betreden, teneinde haar eigendommen te doen weghalen. Voor het geval de zaken zich bevinden in ruimten of op terreinen van anderen dan de koper, dient te koper er voor zorg te dragen en maakt de koper zich deswege sterk dat SPIKE te allen tijde die ruimten of terreinen ongehinderd kan betreden.

 

Artikel 12: Betaling

12.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de op de factuur of anderszins door SPIKE aangegeven wijze. De valutadatum geldt als dag van betaling.

12.2. De betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de orderbevestiging vermelde betalingscondities.

12.3. Indien SPIKE voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de koper, dan heeft SPIKE het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlangen van SPIKE tot haar genoegen zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs. Onder een aanwijzing als hierboven bedoeld is begrepen een overschrijding van de betalingstermijn door de koper ter zake van de overeenkomst of ter zake andere overeenkomsten met SPIKE.

12.4. Zolang de verlangde zekerheid niet is gesteld is SPIKE gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Indien de koper weigert de verlangde zekerheid te stellen is SPIKE gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

12.5. De koper doet afstand van zijn recht om zich tegenover SPIKE op schuldvergelijking te beroepen.

12.6. Indien de koper jegens SPIKE met enige betalingsverplichting in verzuim is heeft SPIKE het recht de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied, terwijl SPIKE over de verdere leveringen zekerheidsstelling dan wel contante betaling kan eisen.

12.7. De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn alsmede indien de koper surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer beslag op zijn zaken en/of registergoederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van zijn bedrijf.

12.8. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.

 

Artikel 13: Incassokosten

13.1. De verkoper verplicht zich alle door zijn niet of niet tijdige betaling veroorzaakte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten door het inschakelen van derden voor SPIKE veroorzaakt ten titel van vermogensschade te vergoeden.

13.2. SPIKE berekent 15 % + btw over het ter incasso uit handen gegeven bedrag evenwel met een minimum van Euro 75,00 exclusief btw.

 

Artikel 14: Ontbinding

14.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. De koper zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij SPIKE schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan SPIKE een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

14.2. De koper kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de koper zelf in verzuim is.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1. Op alle overeenkomsten, die de koper met SPIKE aangaat is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van SPIKE om desgewenst het geschil ter kennisname te brengen van de rechter van de woonplaats van de koper.

Close search
Back To Top